Financiën Financiën

Voor allerlei activiteiten in de gemeente moet er het nodige georganiseerd worden, zijn daarvoor mensen nodig en natuurlijk financiële middelen.
 

Kerkbalans: Ieder jaar wordt in januari de actie Kerkbalans gehouden. Wij sluiten ons hierbij aan bij de landelijke actie. Uit de opbrengst van deze actie moeten onder andere de kosten betaald worden die verbonden zijn aan een predikantsplaats, de kosten om het kerkgebouw in stand te houden en de administratiekosten. Aan de leden van onze wijkgemeente wordt met deze actie gevraagd welk bedrag zij dat jaar aan hun kerk willen geven, zodat de kerkrentmeesters weten wat de inkomsten in dat jaar zullen zijn. De bijdrage is vrijwillig, maar mag niet als vrijblijvend worden gezien. Als leden hebben we samen de verantwoordelijkheid om voldoende gelden bijeen te brengen. Het overgrote deel van het benodigde geld moet door deze actie binnenkomen.

Voorjaarsactie: Behalve de kosten voor onze eigen gemeente, moeten we ook meebetalen aan de kosten die landelijk worden gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Met de voorjaarsactie die in de maand mei wordt gehouden, wordt de leden gevraagd hiervoor een bijdrage te geven. Vroeger kenden we daarvoor de bijdrage aan de Generale Kas. Dit is nu in de voorjaarsactie opgenomen.

Najaarsactie: De opbrengsten van de actie Kerkbalans en de Voorjaarsactie zijn vaak onvoldoende om alle uitgaven te dekken. Met de najaarsactie proberen we dan tegen het eind van het jaar alsnog een sluitende jaarrekening te bewerkstelligen. Als dit niet lukt, dan moeten we het tekort uit eigen fondsen aanvullen.

Wijkkas: De wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Emmen hebben met elkaar afgesproken, dat uitgaven die direct voor rekening van de wijkgemeente komen niet uit de opbrengsten van kerkbalans c.q. voor- en najaarsactie kunnen worden betaald. Dit betreft voornamelijk activiteiten die de wijkgemeenten zelf belangrijk vinden. Zo heeft iedere wijk een wijkkas voor specifieke wijkgebonden activiteiten. Hierbij moet u denken aan de kosten voor de zondagsbrieven, liturgieën, doopkaarsen en de paaskaars, attenties bij huwelijksjubilea, koren die medewerking verlenen aan kerkdiensten, kosten die door de kerkenraad worden gemaakt, enz. Het geld dat hiervoor nodig is wordt bijeen gebracht door een beperkt aantal collecten in de kerkdiensten, maar grotendeels door giften van gemeenteleden. Vaak contant bij een bezoek van predikant of ouderling, maar ook door een overboeking op bankrekening NL30 RABO 0373 7190 78 t.n.v. PGE inzake Wijkkas Emmen-Centrum Kapel. Dit bevelen wij van harte bij u aan.

Giften voor de wijkkas komen dus geheel ten goede aan onze eigen wijkgemeente.

Orgelfonds: Een onderdeel van de wijkkas is het orgelfonds. Uit dit fonds worden de grotere onderhoudskosten van ons orgel betaald. Hier zijn aanzienlijke bedragen mee gemoeid.
Giften hiervoor kunnen op de bankrekening van de wijkkas worden gestort onder vermelding van: bestemd voor het orgelfonds. De administratie van de wijkkas is ondergebracht bij het wijkcollege van kerkrentmeesters. De administrateur is dhr. R. Grit, telefoon (0591) 572404 of reingrit@gmail.com.

 

 
Bankrekeningnummers Bankrekeningnummers
De bankrekeningnummers per 1 november 2018 zijn:
  • Wijkkas de Kapel is NL30 RABO 0373 7190 78;
  • Buffet de Kapel is NL08 RABO 0373 7190 86;
  • Het centrale banknummer van de Prot. Gemeente Emmen is NL49 RABO 0373 7190 27.
 
ANBI-instelling ANBI-instelling

De kerk, de Protestantse Gemeente Emmen, is een ANBI instelling.
Klik voor nadere informatie op onderstaand logo.