Bestuur Bestuur

Naam vereniging:
Nederlands Hervormde Evangelisatie te Emmen

Adres: Boerhoorn 10, 7812 BX Emmen

KvK:                  40046537
Fiscaalnummer: NL8063.60.586.Bo1

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter A.H.Kieft; De Boerhoorn 10; 7812BX Emmen
Tel
. 0591-67 90 91, mobiel 06-2128 7124

E-mail: ahkieft@ziggo.nl
 
Secretaris J.M. Horden-de Rover
Tel
. 0591-572856, mobiel 06-21214170

E-mail: j.horden@kpnplanet.nl
 
Penningmeester
en afgevaardigde kerkrentmeesters
W. Timmer Stuwwal 23; 7815RK Emmen
TeJ.0591-64 8112; mobiel 06-12 270914
E-mail: wout.timmer@ziggo.nl
 
Lid/Bouwkundige J. Eversdijk; Meerstraat 11, 7815 XA Emmen,
Te1
.0591-6149 43; mobiel 06-10476459
E-mail: j.m.c.eversdijk@ziggo.nl

 


Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning.

 
Doelstelling Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is het ondersteunen van de instandhouding van de Christocentrische prediking binnen de Protestantse Gemeente Emmen.

 
Grondslag Grondslag

De grondslag van de vereniging is gebaseerd op de Apostolische geloofsbelijdenis.

 
Beleid Beleid

De ondersteuning krijgt vorm door het onder gunstige voorwaarden beschikbaar stellen van het kerkgebouw “Kapel” en door -zo nodig- financiële ondersteuning te verlenen aan de Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel of door een herindeling binnen de PGE gevormde wijkgemeente waar ook de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest uitgangspunt is van prediking en geloofsbeleving.

 
Activiteiten Activiteiten

De vereniging stelt zich onder meer tot taak, het beheren van gebouwen/woningen welke in eigendom zijn, evenals het onderhouden hiervan. Noodzakelijke werkzaamheden, zoals klein en groot onderhoud, worden in het bestuur besproken/doorgenomen en zo nodig uitgevoerd. 
              
Het bestuur van de vereniging geeft jaarlijks rekenschap en verantwoording aan de ledenvergadering. 

 
Jaarrekening 2022 Ned. Herv. Evang. Emmen Jaarrekening 2022 Ned. Herv. Evang. Emmen
Onder deze link kunt u de jaarrekening over 2022 vinden.