Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel

De Protestantse Gemeente Emmen, waarvan Emmen-Centrum Kapel deel uit maakt, is de voortzetting van de Hervormde Gemeente te Emmen en de Gereformeerde Kerk van Emmen die op 1 mei 2001 een federatie zijn aangegaan en die  per 1 januari 2008 zijn verenigd (gefuseerd).

De Protestantse Gemeente Emmen erkent dat zij als gemeente van de Heer Jezus Christus geroepen is gestalte te geven aan de algemene christelijke kerk in woordverkondiging, lofprijzing en dienstbetoon in overeenstemming met het belijden van de Protestantse Kerk in Nederland.

De wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Emmen willen dat onder andere bereiken door elk op haar eigen manier daaraan en aan het welzijn van elkaar bij te dragen en mede op deze wijze tekenen van het Koninkrijk van God hier en nu zichtbaar te maken
Er is binnen de grenzen van de uitgangspunten, recht op ruimte voor wijkgemeenten met verschillende identiteit zolang er voor de betreffende wijkgemeente draagvlak is, ook in financieel opzicht. De taken en bevoegdheden van een wijkkerkenraad omvatten alles wat tot de taken en bevoegdheden van de kerkenraad behoort met uitzondering wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de Algemene Kerkenraad. Naast de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, geldt de Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Emmen.

 
Identiteit Identiteit

De wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel noemt zich een evangelisch / belijdende wijkgemeente waarin Jezus Christus als Heer en Heiland centraal staat in de verkondiging van het Evangelie.
Deze  boodschap, zoals o.a. samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis willen we op een eigentijdse wijze brengen en uitdragen.

Binnen genoemd kader zijn wij een pluriforme gemeente die respectvol wil omgaan met de oude geloofstraditie binnen de gemeente, maar ook open staat voor verandering en vernieuwing.
Als gemeente van Christus willen we de rijkdom van het geloof met elkaar delen, weten we ons verantwoordelijk voor elkaar, maar ook voor de wereld waarin we leven.

De grondslag voor ons belijden en gemeente zijn is de Drie-éénheid van Vader, Zoon en Heilige Geest en Jezus Christus als Heer der Wereld, als Verlosser, Verzoener en als Hoofd van de Kerk, in Wie het Koninkrijk van God zichtbaar wordt, aldus toelevend naar Zijn wederkomst. Zij belijdt dit in gehoorzaamheid aan de Schrift en in verbondenheid met de traditie.