Identiteit Identiteit

De wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel noemt zich een evangelisch / belijdende wijkgemeente waarin Jezus Christus als Heer en Heiland centraal staat in de verkondiging van het Evangelie.
Deze  boodschap, zoals o.a. samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis willen we op een eigentijdse wijze brengen en uitdragen.

Binnen genoemd kader zijn wij een pluriforme gemeente die respectvol wil omgaan met de oude geloofstraditie binnen de gemeente, maar ook open staat voor verandering en vernieuwing.
Als gemeente van Christus willen we de rijkdom van het geloof met elkaar delen, weten we ons verantwoordelijk voor elkaar, maar ook voor de wereld waarin we leven.

De grondslag voor ons belijden en gemeente zijn is de Drie-éénheid van Vader, Zoon en Heilige Geest en Jezus Christus als Heer der Wereld, als Verlosser, Verzoener en als Hoofd van de Kerk, in Wie het Koninkrijk van God zichtbaar wordt, aldus toelevend naar Zijn wederkomst. Zij belijdt dit in gehoorzaamheid aan de Schrift en in verbondenheid met de traditie.

 
Achtergrond logo Achtergrond logo


Het kerkgebouw van de Kapel heeft van binnen een bijzondere vorm: in de dakconstructie is de ‘mandorla’-vorm gebruikt: de amandelvorm. De amandel-vorm overspant het liturgisch centrum, maar de vorm zit evengoed in de gebogen spanten die de kerkzaal overspannen. Deze vorm ontstaat wanneer twee cirkels over elkaar heen schuiven. De mandorla symboliseert de hoop dat de dienst en de gemeente een plek is waar het hemelse en het aardse elkaar vinden, en er gemeenschap ontstaat tussen God en mensen. De typerende vorm van het gebouw, met de hoop die het symboliseert, is ook de basis van het logo. In het logo wordt de mandorla-vorm bereikt door twee handen die elkaar reiken. Nog niet zolang geleden reikten twee gemeenten elkaar de hand en is de protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel gevormd.

Tegelijk is die recente geschiedenis maar een illustratie van een dieper gegeven: alleen als plaats waar mensen elkaar de hand reiken, elkaar aanvaarden en met elkaar op weg willen gaan, zoals God in Jezus met ons op weg wil gaan, kan een gemeente ook vindplaats van God zijn. Het onderstreept de oer-christelijke overtuiging dat de liefde tot God en de liefde tot de naaste weliswaar onderscheiden zijn, maar nooit los verkrijgbaar. Waar handen elkaar reiken ontstaat een vrije ruimte, een plaats van zegenende en biddende handen. Een open ruimte, als een deur die openstaat, om aan te geven dat wie zoekt naar God hier welkom is.

Soms zal het logo gepaard gaan met het bijschrift ‘evangelisch-belijdend’. Evangelisch verwijst in dit verband naar de vreugde die het evangelie als ‘blijde boodschap’ van de nabijheid van Gods Koninkrijk geeft. ‘Belijdend’ verwijst naar de funderende geloofsbelijdenissen van de kerk, waar God beleden wordt als de Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. In de belijdenissen vormt het leven en het sterven van Jezus Christus de basis van de diepe overtuiging dat de gemeenschap van hemel en aarde nabij is gekomen; de gemeenschap van God en mensen, en mensen onderling mogelijk geworden door de kracht van Zijn opstanding.
 
Protestantse gemeente Emmen Protestantse gemeente Emmen

De Protestantse Gemeente Emmen, waarvan Emmen-Centrum Kapel deel uit maakt, is de voortzetting van de Hervormde Gemeente te Emmen en de Gereformeerde Kerk van Emmen die op 1 mei 2001 een federatie zijn aangegaan en die  per 1 januari 2008 zijn verenigd (gefuseerd).

De Protestantse Gemeente Emmen erkent dat zij als gemeente van de Heer Jezus Christus geroepen is gestalte te geven aan de algemene christelijke kerk in woordverkondiging, lofprijzing en dienstbetoon in overeenstemming met het belijden van de Protestantse Kerk in Nederland.

De wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Emmen willen dat onder andere bereiken door elk op haar eigen manier daaraan en aan het welzijn van elkaar bij te dragen en mede op deze wijze tekenen van het Koninkrijk van God hier en nu zichtbaar te maken
Er is binnen de grenzen van de uitgangspunten, recht op ruimte voor wijkgemeenten met verschillende identiteit zolang er voor de betreffende wijkgemeente draagvlak is, ook in financieel opzicht. De taken en bevoegdheden van een wijkkerkenraad omvatten alles wat tot de taken en bevoegdheden van de kerkenraad behoort met uitzondering wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de Algemene Kerkenraad. Naast de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, geldt de Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Emmen.