Achtergrond logo Achtergrond logo


Het kerkgebouw van de Kapel heeft van binnen een bijzondere vorm: in de dakconstructie is de ‘mandorla’-vorm gebruikt: de amandelvorm. De amandel-vorm overspant het liturgisch centrum, maar de vorm zit evengoed in de gebogen spanten die de kerkzaal overspannen. Deze vorm ontstaat wanneer twee cirkels over elkaar heen schuiven. De mandorla symboliseert de hoop dat de dienst en de gemeente een plek is waar het hemelse en het aardse elkaar vinden, en er gemeenschap ontstaat tussen God en mensen. De typerende vorm van het gebouw, met de hoop die het symboliseert, is ook de basis van het logo. In het logo wordt de mandorla-vorm bereikt door twee handen die elkaar reiken. Nog niet zolang geleden reikten twee gemeenten elkaar de hand en is de protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel gevormd.

Tegelijk is die recente geschiedenis maar een illustratie van een dieper gegeven: alleen als plaats waar mensen elkaar de hand reiken, elkaar aanvaarden en met elkaar op weg willen gaan, zoals God in Jezus met ons op weg wil gaan, kan een gemeente ook vindplaats van God zijn. Het onderstreept de oer-christelijke overtuiging dat de liefde tot God en de liefde tot de naaste weliswaar onderscheiden zijn, maar nooit los verkrijgbaar. Waar handen elkaar reiken ontstaat een vrije ruimte, een plaats van zegenende en biddende handen. Een open ruimte, als een deur die openstaat, om aan te geven dat wie zoekt naar God hier welkom is.

Soms zal het logo gepaard gaan met het bijschrift ‘evangelisch-belijdend’. Evangelisch verwijst in dit verband naar de vreugde die het evangelie als ‘blijde boodschap’ van de nabijheid van Gods Koninkrijk geeft. ‘Belijdend’ verwijst naar de funderende geloofsbelijdenissen van de kerk, waar God beleden wordt als de Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. In de belijdenissen vormt het leven en het sterven van Jezus Christus de basis van de diepe overtuiging dat de gemeenschap van hemel en aarde nabij is gekomen; de gemeenschap van God en mensen, en mensen onderling mogelijk geworden door de kracht van Zijn opstanding.
terug