Organisatie & Financiën Organisatie & Financiën

Kerkbalans
Ieder jaar wordt in januari de actie Kerkbalans gehouden. Wij sluiten ons hierbij aan bij de landelijke actie. Uit de opbrengst van deze actie moeten onder andere de kosten betaald worden die verbonden zijn aan een predikantsplaats, de kosten om het kerkgebouw in stand te houden en de administratiekosten. Aan de leden van onze wijkgemeente wordt met deze actie gevraagd welk bedrag zij dat jaar aan hun kerk willen geven, zodat de kerkrentmeesters weten wat de inkomsten in dat jaar zullen zijn. De bijdrage is vrijwillig, maar mag niet als vrijblijvend worden gezien. Als leden hebben we samen de verantwoordelijkheid om voldoende gelden bijeen te brengen. Het overgrote deel van het benodigde geld moet door deze actie binnenkomen.

Voorjaarsactie
Behalve de kosten voor onze eigen gemeente, moeten we ook meebetalen aan de kosten die landelijk worden gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Met de voorjaarsactie die in de maand mei wordt gehouden, wordt de leden gevraagd hiervoor een bijdrage te geven. Vroeger kenden we daarvoor de bijdrage aan de Generale Kas. Dit is nu in de voorjaarsactie opgenomen.

Najaarsactie
De opbrengsten van de actie Kerkbalans en de Voorjaarsactie zijn vaak onvoldoende om alle uitgaven te dekken. Met de najaarsactie proberen we dan tegen het eind van het jaar alsnog een sluitende jaarrekening te bewerkstelligen. Als dit niet lukt, dan moeten we het tekort uit eigen fondsen aanvullen.

Wijkkas
Een aantal uitgaven vallen buiten de geldstroom van de centrale Protestantse Gemeente Emmen (PGEmmen). De wijkgemeenten hebben met elkaar afgesproken, dat uitgaven die direct voor rekening van de wijkgemeente komen niet uit de opbrengsten van kerkbalans c.q. voor- en najaarsactie kunnen worden betaald. Dit betreft voornamelijk activiteiten die de wijkgemeenten zelf belangrijk vinden. Zo heeft iedere wijk een wijkkas voor specifieke wijkgebonden activiteiten. Hierbij moet u denken aan de kosten voor de zondagsbrieven, liturgieën, doopkaarsen en de paaskaars, attenties bij huwelijksjubilea, koren die medewerking verlenen aan kerkdiensten, kosten die door de kerkenraad worden gemaakt, enz. Het geld dat hiervoor nodig is wordt bijeen gebracht door een beperkt aantal collecten in de kerkdiensten, maar grotendeels door giften van gemeenteleden. Vaak contant bij een bezoek van predikant of ouderling, maar ook door een overboeking op bankrekening NL30 RABO 0373 7190 78 t.n.v. PGE inzake Wijkkas Emmen-Centrum Kapel. Dit bevelen wij van harte bij u aan.
Giften voor de wijkkas komen dus geheel ten goede aan onze eigen wijkgemeente.

Orgelfonds
Een onderdeel van de wijkkas is het orgelfonds. Uit dit fonds worden de grotere onderhoudskosten van ons orgel betaald. Hier zijn aanzienlijke bedragen mee gemoeid.
Giften hiervoor kunnen op de bankrekening van de wijkkas worden gestort onder vermelding van: bestemd voor het orgelfonds. De administratie van de wijkkas is ondergebracht bij het wijkcollege van kerkrentmeesters.
De administrateur is dhr. R. Grit, telefoon (0591) 572404 of reingrit@gmail.com.

Rouw- en Trouwdiensten
Voor trouw- of rouwdiensten biedt de Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel de volgende mogelijkheden aan iedereen die daarvan gebruik zou willen maken. Deze richtlijnen gelden voor alle wijkgemeenten van de Prot. Gemeente Emmen (PGE).
1.Gebruik kerkgebouw:
Indien een (t)rouwdienst wordt gehouden in een kerkgebouw, dan wordt daarvoor € 300,- in rekening gebracht, inclusief de werkzaamheden van een koster.

1a.Organist
Voor muzikale begeleiding/omlijsting door een organist wordt € 50,- in rekening gebracht.

2a.Predikant bij een rouwdienst
Voor verzorging van een rouwdienst door een predikant wordt € 350,- in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief assistentie door een ambtsdrager en de levering van 100 liturgieën door het kerkelijk bureau van de PGE.

2b.Predikant bij een trouwdienst
Voor verzorging van een trouwdienst door een predikant wordt € 400,- in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief assistentie door een ambtsdrager en de levering van 100 liturgieën door het kerkelijk bureau van de PGE. Bovendien zal namens de kerkenraad een trouwbijbel worden aangeboden.

2c.Dienst buiten de bebouwde kom van Emmen
De genoemde bedragen gelden voor een dienst binnen de bebouwde kom van de plaats Emmen.  Indien een predikant van de PGE een dienst buiten deze bebouwde kom dient te verzorgen, dan worden de betreffende reiskilometers in rekening gebracht à € 0,28/km.

3.Gebruik van kerk of nevenruimten na afloop van een begrafenis of huwelijksinzegening
Na begrafenisplechtigheden of een huwelijksinzegening is het mogelijk om gezamenlijk af te sluiten in de kerk of nevenruimten.  De mogelijkheden en de kosten van te huren ruimten en eventueel gebruik van een koffietafel e.d. kunt u aanvragen bij het College van kerkrentmeesters van de betreffende wijkgemeente. Deze kosten worden u separaat in rekening gebracht. 

Restitutie of korting voor lidmaten en doopleden van onze gemeente
Voor lidmaten en doopleden van de PGE wordt desgewenst een restitutie verleend ter grootte van maximaal het bedrag van de vrijwillige bijdrage van de voorgaande 2 jaren en maximaal ter grootte van de in rekening te brengen kosten (dit dient u vooraf aan te vragen bij de predikant of het College van kerkrentmeesters van de wijkgemeente).

Aanvragen van een rouwdienst
Een rouwdienst kunt u aanvragen via de predikanten en/of koster/contactpersoon van de kerk.

Aanvragen van een trouwdienst:
Voor het aanvragen van een trouwdienst moet het ‘Aanvraagformulier Kerkelijk Huwelijk’ worden ingevuld. Te bevragen bij de contactpersoon.
 
Contactpersoon: Dhr. J. Wierts, tel. 630696
Telefoon kerkgebouw: 0591- 641649

terug