Woensdag-avondgebed Woensdag-avondgebed
Een kleine groep gemeenteleden maakte gebruik van de uitnodiging voor het 1e woensdagavond gebed, een vesper. Het was fijn om met elkaar een ogenblik na te denken over het thema ‘Wijsheid’. De bijpassende bijbel gedeelten werden afgewisseld met het zingen van enkele liederen en gebed. Zomaar een ogenblik van ‘even stil staan en overdenken’, midden in de week. Zouden we allemaal eens kunnen doen.
 
 
Terugblik Openluchtdienst 2 september 2018 Terugblik Openluchtdienst 2 september 2018


Meer dan 750 mensen hebben de Openluchtdienst bijgewoond van de PG Emmen in het Rensenpark op zondagmorgen 2 september jl. 
Voor een impressie bekijk de foto's en de filmpjes.
 
Pinksteren 2018 Pinksteren 2018
Traditioneel zijn er na de dienst op 1e Pinksterdag de ballonnen met een Pinkstergroet los gelaten. Inmiddels zijn er 3 reacties binnen gekomen:
1. de ballon is geland in Makkinga (Friesland)
2. reactie uit Assen
3. wederom uit Friesland een reactie: Oosterwolde

 
 
Israëlavond Israëlavond
De Israëlcommissie Kapelkerk Emmen organiseerde een Israël-avond op woensdag 25 april. Ds. Kees van Velzen kwam spreken over het onderwerp: “Heer, hersteld U in deze tijd het Koningschap voor Israël?" Hij zei o.a.: “Om te zien hoe bevoorrecht wij zijn om de vervulling van Gods beloftes van meer dan 2500 jaar geleden aan het Joodse volk gedaan, in de tijd waarin wij leven, werkelijkheid te zien worden".

Er was een behoorlijk opkomst van ruim 80 mensen die allen bemoedigd weer naar huis gingen. Er werd veel gezongen onder leiding van Reint Elling. Er was een Israël producten tafel verzorgd door Grietje Broekman en Clara Robben en er was een collecte voor het werk van de organisatie Christenen voor Israël in Nijkerk. De collecte bracht het mooie bedrag op van € 286 op.

De commissie kijkt met dankbaarheid terug op de avond en ziet uit naar de volgende Israël avond op dinsdag 23 oktober.
Info: pastor Lodewijk Broekman 0630031716 of lobroekman@filternet.nl.
 
Achtergrond nieuw logo Achtergrond nieuw logo


Het kerkgebouw van de Kapel heeft van binnen een bijzondere vorm: in de dakconstructie is de ‘mandorla’-vorm gebruikt: de amandelvorm. De amandel-vorm overspant het liturgisch centrum, maar de vorm zit evengoed in de gebogen spanten die de kerkzaal overspannen. Deze vorm ontstaat wanneer twee cirkels over elkaar heen schuiven. De mandorla symboliseert de hoop dat de dienst en de gemeente een plek is waar het hemelse en het aardse elkaar vinden, en er gemeenschap ontstaat tussen God en mensen. De typerende vorm van het gebouw, met de hoop die het symboliseert, is ook de basis van het logo. In het logo wordt de mandorla-vorm bereikt door twee handen die elkaar reiken. Nog niet zolang geleden reikten twee gemeenten elkaar de hand en is de protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel gevormd.

Tegelijk is die recente geschiedenis maar een illustratie van een dieper gegeven: alleen als plaats waar mensen elkaar de hand reiken, elkaar aanvaarden en met elkaar op weg willen gaan, zoals God in Jezus met ons op weg wil gaan, kan een gemeente ook vindplaats van God zijn. Het onderstreept de oer-christelijke overtuiging dat de liefde tot God en de liefde tot de naaste weliswaar onderscheiden zijn, maar nooit los verkrijgbaar. Waar handen elkaar reiken ontstaat een vrije ruimte, een plaats van zegenende en biddende handen. Een open ruimte, als een deur die openstaat, om aan te geven dat wie zoekt naar God hier welkom is.

Soms zal het logo gepaard gaan met het bijschrift ‘evangelisch-belijdend’. Evangelisch verwijst in dit verband naar de vreugde die het evangelie als ‘blijde boodschap’ van de nabijheid van Gods Koninkrijk geeft. ‘Belijdend’ verwijst naar de funderende geloofsbelijdenissen van de kerk, waar God beleden wordt als de Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. In de belijdenissen vormt het leven en het sterven van Jezus Christus de basis van de diepe overtuiging dat de gemeenschap van hemel en aarde nabij is gekomen; de gemeenschap van God en mensen, en mensen onderling mogelijk geworden door de kracht van Zijn opstanding.

In andere situaties kan het logo gepaard gaan van het bijschrift ‘geloven-ontmoeten-groeien-doen’. Die vier woorden geven aan wat we als gemeente doen: we vieren ons geloof, we ontmoeten elkaar rond de kerk of in huis, we zoeken samen te groeien in geloof, hoop en liefde, en proberen ieder voor zich maar ook als gemeente gezamenlijk dienstbaar te zijn aan de wereld.
 
Commissie Israël Commissie Israël
Met vreugde en dankbaarheid delen wij mee dat in Emmen een commissie Israël en gemeente actief is. De Commissie Israël is met goedkeuring van de kerkenraad van de Kapel gemeente opgericht op 20 juni 2017.

De commissie heeft ten doel structureel aandacht te schenken aan Israël en het Joodse volk.
Enkele doelstellingen zijn: de positie van Israël in de bijbel; de positie van het Joodse volk tot op heden; en de toekomstige plannen van God met Zijn volk Israël en de gemeente.
Aandacht voor de relatie Israël en de gemeente. Om hier aandacht aan te schenken zal de commissie jaarlijks een aantal lezingen over Israël maar ook zangavonden en cursussen organiseren. Tevens streeft zij ernaar om verenigingen van jeugd en senioren informatie te geven over de positie van Israël.

Info bij pastor Lodewijk Broekman lobroekman@filternet.nl of 0630031716.
 
Stichting Gambia vooruit Stichting Gambia vooruit
Hartelijk dank dat wij als Stichting Gambia Vooruit ons verhaal mochten vertellen na de dienst van 27 november. We voelden ons enorm welkom in jullie gemeente en de reacties waren hartverwarmend. Het doel van de stichting: zoveel mogelijk kinderen naar school laten gaan zodat ze zich kunnen ontwikkelen, een vak leren en hierdoor hopelijk een betere toekomst tegemoet gaan. De stichting is gestart in 2003 en heeft inmiddels 3 scholen gebouwd in Gambia. De laatste school is in gebruik genomen in 2015 en er zitten inmiddels 80 kinderen op. We zijn bezig om geld in te zamelen voor: meubilair omdat een aantal kinderen nu op de grond zit; de aanleg van een waterput, samen met andere sponsors zodat er vers drinkwater is en de kinderen hun handen kunnen wassen. Nu moet het water in jerrycans gehaald worden over een afstand van 1,2 kilometer. Het water wordt tevens gebruikt als spoelwater voor de toiletten en schoonmaak van de school; de bouw van extra lokalen omdat er nu al kinderen geweigerd worden i.v.m. te weinig capaciteit.

Inmiddels heeft een van de gemeenteleden aangegeven graag een kind te willen sponsoren. Dit initiatief ontvangen wij met open armen. Een kind een heel jaar naar school laten gaan kost € 50,- , een deel van het geld is voor het kind, een deel voor leermiddelen en een deel voor onderhoud van de school. Wilt u dit initiatief steunen kan dat op rekening nummer NL11RBRB093.97.18.278 t.n.v. Stichting Gambia Vooruit.

Wilt u meer over onze stichting weten kijk dan op www.stichtinggambiavooruit.nl
Wij hopen in de toekomst zelf ons verhaal nog eens te mogen vertellen in de Kapel.

Hartelijk dank voor uw belangstelling, Thea, Jeannette en Liesbeth.
 
In memoriam hoekje In memoriam hoekje
Elke laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november, dan noemen we in de dienst de namen van gemeenteleden die ons het voorgaande jaar zijn ontvallen. Bijna altijd wordt een bericht van overlijden afgekondigd in de zondagse dienst en wanneer de kerk bij de uitvaart is betrokken verschijnt er een ‘in memoriam’ in Op Weg. Het linker halletje naast de grote deuren voor in de kerk is nu ingericht als ‘in memoriam-plek’. Er staat een tafel, een stoel, er brandt een lichtje in een kaars en er ligt een map, waarin telkens naast elkaar de rouwadvertentie en de ‘in memoriam’ tekst uit Op Weg bewaard worden.

Het wil een plek zijn om nog even stil te kunnen staan bij hen die ons dierbaar waren. Misschien even zitten, voor of na de dienst, voor wie dat wil, met het boek op schoot, of juist niet. In elk geval een plek in de kerk ingericht die de verbondenheid met hen die ons ontvallen zijn symboliseert.