Winter: lezen op de middag Winter: lezen op de middag

De rede op de vlakte is Lucas’ variant van de Bergrede; proclamatie van de mores van Gods Koninkrijk.

Dinsdag 30 januari, van 14.00 - 15.00 uur in de consistorie. Gebouw open vanaf 13:45 uur.
Info bij ds. Rob Wijnsma ()

 

 
Winter: groothuisbezoeken Winter: groothuisbezoeken

Ook komend jaar organiseren de ouderlingen groothuisbezoeken.
De groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar in kleinere groepen te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek. Van 19:30-21:30 uur:

 

  • Woensdag 24 januari 2018: Zuidbarge, Rietlanden en Delftlanden. Bij de fam. Renting, Rietlandenstraat 74, 7825 TT Emmen, tel. 630818; ouderling: dhr. Jan Tiemes, tel. 880099
  • Dinsdag 30 januari 2018: Emmermeer, Emmerhout, Angelslo en buitengebieden. Bij de fam. Tiemes, Heckningecamp 22, 7824 EB Emmen, tel. 880099; ouderling: dhr. Reint Elling, tel 612500
  • Woensdag 31 januari 2018: Centrum en Westenesch; in de consistorie / jeugdgebouwOuderlingen: mevr. Gea Herder, tel. 642996; mevr. Diny Schonewille, tel. 857644; mevr. Gé Snakenborg, tel. 618301
Als u liever deelneemt aan een middagbijeenkomst dan kan dit op woensdag 24 januari van 14:00-16:00 uur in het Jeugdgebouw.

In verband met de plekken waar we te gast zijn het verzoek of u zich even op wilt geven voor de groothuisbezoeken. Dit kan door de ouderling of gastfamilie te bellen, mailen of aan te schieten. We hopen u te ontmoeten op één van de groothuisbezoeken.

 
Jong belegen Jong belegen

Een groep veertigers en vijftigers uit de gemeente komt een aantal avonden per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over geloven, te delen wat mensen aan inspiratie gevonden hebben met een moment van verstilling en gebed. Veertigers en vijftigers, nog jong maar al enigszins gerijpt; jong belegen dus. Wie zich ook jong belegen voelt en mee wil praten, ontmoeten, delen en verstillen is van harte welkom.

Aanmelden kan bij Tea van den Berg (jeugdouderling) email of ds. Rob Wijnsma email

De eerstvolgende avond staat gepland voor donderdag 25 januari om 19.30 uur; bij Lammie, Bargermeerweg 11 in Emmen

 
Naar aanleiding van ...de kerkdienst Naar aanleiding van ...de kerkdienst

Van tijd tot tijd is er ‘Naar aanleiding van…’. Na de kerkdienst wordt er dan (tot max. 12:00 uur) naar aanleiding van de dienst verder na gesproken en uitgewisseld over de betekenis van de gelezen bijbeltekst voor het eigen bestaan.

  • Zondag 18 februari en 11 maart 2018 (Veertigdagentijd) 
  • Zondag 15 en 22 april 2018

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

De diaconie zamelt gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de boeken te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? Het is de Here Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:19-20). Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.
Tweewekelijks komen er mensen bij iemand thuis bij elkaar om te bidden voor de gemeente.

Voor informatie: 
Pastor Broekman  
Telefoon 06 30031716

 

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ... Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861 of Antje Nakken tel. 0591 223567

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.