Israëllezing IsraëllezingGeorganiseerd door de Commissie Israël van de Kapel.

Voor nadere informatie: Pastor Broekman, telefoon 0630031716
of email 

 
Oranje Sing-In Oranje Sing-In

Op 27 april, ‘s avonds om 19.00 uur, organiseert de Activiteitencommissie een Oranje Sing in op Koningsdag, het eerste lustrum van Koning Willem Alexander.
Een zang uur, waarin bekende vaderlandse liederen worden gezongen en muzikale intermezzo’s te beluisteren zijn.
Medewerking verlenen
Reint Elling op orgel en
Marc Bruinewoud op piano en accordeon.

Allen  harte welkom om fijn samen te zingen.

 

 
Paastijd; lezen op de middag Paastijd; lezen op de middag

Het boek Jona; over de profeet die ondergaat en opstaat; boek over de liefde van God.
Donderdag 3 mei van 15:30-16:30 uur in de consistorie. Gebouw open vanaf 15:15 uur.

Info bij ds. Rob Wijnsma ().

 

 
Stolpersteine wandeltocht Stolpersteine wandeltocht

Op de middag van de jaarlijkse Dodenherdenking (4 mei) organiseert de Activiteiten Commissie van de Kapel een Stolpersteine Wandeltocht.

De aanleiding was de uitgave van het boekje ‘Een pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid’ uitgegeven door de Raad van Kerken van Emmen.

De wandeltocht wordt geleid door dhr. Douwe Douwstra, secretaris van de Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj. Graag opgeven bij Greet Sterenborg tel. 0629371972 en Reintje Lanting tel. 618490. De groep vertrekt om 14.00 uur vanaf de Kapel. De wandeltocht duurt ongeveer anderhalf uur. 

 

 
Oproep Feest van de Geest Oproep Feest van de GeestDe activiteitencommissie organiseert in de week voor Pinksteren een tentoonstelling met als thema "Schepping: kom Schepper God o Heilige Geest" (Lied 670).

Gemeenteleden worden uitgenodigd om "werkstukken" in de vorm van schilderijen, gedichten, tekeningen, kleden of iets anders rondom dit thema te maken.

De bedoeling is een tentoonstelling samen te stellen, die op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 mei te zien is in de kerk.

Als u mee wilt doen dan kunt u dat doorgeven, en t.z.t. ook inleveren bij Greetje Sterenborg, telefoon 06 29371972 of Joke Grit, telefoon 572404.

 
Kerkentocht 2018 Kerkentocht 2018

De jaarlijkse kerkentocht (nu de 15e) is zaterdag 1 september a.s. richting Zuid- Oost Friesland. 

Het programma ziet er als volgt uit:
1. Bezoek Grote Kerk in Drachten, met vooraf koffiedrinken bij de kerk. De Grote Kerk heeft een Hillebrand orgel uit 1820.
2. Bezoek Sint Agathakerk in Oudega (sm) een van de oudste kerken in Friesland met een van Dam orgel uit 1875.
3. Lunchpauze bij restaurant De Huskeamer in Oudega.
4. Bezoek Sint Petruskerk in Ureterp met een Bakker/Timmenga orgel uit 1904. Op het kerkhof rond de kerk een klokkenstoel van 1766.
5. Toeristische rondrit Z.O. Friesland via Beetsterzwaag, Gorredijk, Jubbega, richting Wolvega.
6. Koffiepauze met ?? bij kaasboerderij De Stelp in Oldeberkoop.
7. Als laatste bezoek R.K. Franciscuskerk in Wolvega, met als afsluiting een Vesper in de kerk.

Opgave voor de kerkentocht is mogelijk bij de volgende commissieleden:

  • mevr. Els Hilbrands tel. 611328 
  • dhr. Harrie Gerrits tel. 640263
  • dhr. Reint Elling tel. 612500
Dit jaar hebben wij 1 touringcar, dus wees er snel bij.
De kosten zijn nog niet bekend. Dit komt in een volgende Zondagsbrief-Centrumpost en het kerkblad Op Weg.

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

De diaconie zamelt gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de boeken te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? Het is de Here Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:19-20). Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.
Tweewekelijks komen er mensen bij iemand thuis bij elkaar om te bidden voor de gemeente.

Voor informatie: 
Pastor Broekman  
Telefoon 06 30031716

 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861 of Antje Nakken tel. 0591 223567

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.