Cursus Openbaring Cursus Openbaring

Het doel van het Bijbelboek Openbaring is om bepaalde dingen die gebeuren in de tijd zichtbaar te maken, het is een profetie, geschreven in profetische taal. Maar het boek Openbaring is ook een boek van troost en bemoediging.

Wij komen bij elkaar om iets te horen en te leren b.v. over de eindtijd. 'Eindtijd' slaat op het einde van het huidige tijdperk, het tijdperk dat vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus Christus. Wij komen in 2 groepen bij elkaar op de dinsdagavond 24 en 31 oktober om 19.30 uur in het Jeugdgebouw, Kapelstraat 63.

Info: pastor Lodewijk Broekman 06 30031716 of

 
De psalmen met Bonhoeffer De psalmen met Bonhoeffer

In een klein boekje bespreekt Dietrich Bonhoeffer het bidden met de psalmen. In september en oktober willen we (gedeelten uit) dit boekje lezen, en per keer een (bijbehorende) psalm lezen.

Dinsdag 24 en 31 oktober
van 14:00-15:00 uur in de consistorie.
Info en opgave (i.v.m. kopieën) 
bij ds. Rob Wijnsma (; 0528-351065).

Kerk open
vanaf 13:45 uur.

 

 
Lezing Hervormingsdag Lezing Hervormingsdag

De afgelopen jaren is er in de Kapel telkens rond hervormingsdag een lezing geweest. Eén keer per jaar staan we stil bij de invloed van het protestantse denken op de kerk van nu.
Dit jaar over de drie vragen van het klassieke belijdenisformulier. Deze vragen omvatten de breedte van christelijke leven. Ze gaan veel verder dan alleen het belijden van wat men gelooft. Eigenlijk vormen ze de protestantse voortzetting van de kloostergeloften.

Woensdag 25 oktober 2017 van 19:30-21:30 uur.
Inleiding door ds. R. Wijnsma, koffie, en dan gesprek.

 

 
Boekenmarkt in november Boekenmarkt in november

Zaterdag  4 november  houden wij onze najaarsboekenmarkt in het jeugdgebouw van  08.00 - 15.00 uur. Met verkoop van boeken, cd’s, lp’s, dvd’s en legpuzzels. Zelfgebakken kniepertjes en de heerlijke Drentse rozijnenbollen, gebakken in het Veenpark te Barger-Compascuum. Ook ons eigen keukenpersoneel is aanwezig voor het verzorgen van koffie/thee met koek.

Om teleurstelling te voorkomen is het mogelijk om de kniepertje en de rozijnenbollen vooraf te bestellen. Hiervoor liggen er intekenlijsten voor in de kerk, en in de hal onder de toren. Hierop kunt u uw bestelling noteren, wel graag met naam en adres. Tijdens de boekenmarkt op 4 november kunt u de bestelling meenemen.

De opbrengst is voor het orgelfonds van de Kapel.
Iedereen van harte welkom op onze gezellige boekenmarkt, u komt toch ook?

Voor informatie over de boekenmarkt kunt u contact opnemen met de volgende commissie leden: Dirk v.d. Berg tel. 621068, Jan van Klinken tel. 618030, Jaap Post tel. 612570 en Reint Elling tel. 612500.

 

 
Jong belegen Jong belegen

Een groep veertigers en vijftigers uit de gemeente komt een aantal avonden per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over geloven, te delen wat mensen aan inspiratie gevonden hebben met een moment van verstilling en gebed. Veertigers en vijftigers, nog jong maar al enigszins gerijpt; jong belegen dus. Wie zich ook jong belegen voelt en mee wil praten, ontmoeten, delen en verstillen is van harte welkom.

Aanmelden kan bij Tea van den Berg (jeugdouderling) email of ds. Rob Wijnsma email

De eerstvolgende avond staat gepland voor donderdag 16 november om 19.30 uur; bij Jacob en Greta, Sterrenkamp 9 in Emmen

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

De diaconie zamelt gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de boeken te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
  • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500
De eerstvolgende boekenmarkt staat gepland voor zaterdag 4 november van 8 tot 15 uur.

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? Het is de Here Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:19-20). Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.
Tweewekelijks komen er mensen bij iemand thuis bij elkaar om te bidden voor de gemeente.

Voor informatie: 
Pastor Broekman  
Telefoon 06 30031716

 

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ... Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861 of Antje Nakken tel. 0591 223567

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.