Groothuisbezoeken Groothuisbezoeken

Ook komend jaar organiseren de ouderlingen groothuisbezoeken. De groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar in kleinere groepen te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek.

Tijdens de groothuisbezoeken staat het jaarthema centraal, maar er is ook gelegenheid vragen te stellen of om andere zaken aan de orde te stellen. De groothuisbezoeken staan gepland voor:

 • woensdag 17 februari 2016, 19:30-21:30 uur: Zuidbarge, Rietlanden en Delftlanden, locatie: Rietlandenstraat 74 in Emmen
 • woensdag 24 februari 2016, 19:30-21:30 uur: Centrum, Emmermeer en Westenesch, in de consistorie Emmen-Centrum Kapel, Kapelstraat 63, Emmen
 • woensdag 16 maart 2015, 19:30-21:30 uur: Bargeres, Noordbarge en Bargermeer, locatie volgt nog 
Als u liever deelneemt aan een middagbijeenkomst dan kan dit op donderdag 3 maart van 14:00-16:00 uur in het Jeugdgebouw van Emmen-Centrum Kapel, Kapelstraat 63, Emmen.

De groothuisbezoeken worden afgesloten op vrijdag 18 maart 2016 met de gezamenlijke Veertigdagen-maaltijd.

 
Samen lezen in de Veertigdagentijd Samen lezen in de Veertigdagentijd

Voor de Veertigdagentijd geeft het leesrooster als alternatieve lezing delen uit de Hebreeënbrief. Een mooie, maar niet eenvoudige brief, die in de diensten niet zo vaak gelezen wordt.

Een mooie aanleiding om in de Veertigdagentijd, niet in de dienst, maar elke dinsdagmiddag samen te lezen uit de Hebreeënbrief.
Lezen, in stilte overdenken en uitwisselen.
De kerk is open van 13 tot 15 uur.
 • Dinsdag 16 februari - Hebreeën 4:14-16, 5:1-10
 • Dinsdag 23 februari, Hebreeën 6:13-20
 • Dinsdag 1 maart, Hebreeën 7:15-28
 • Dinsdag 8 maart, Hebreeën 8:1-13
 • Dinsdag 15 maart, Hebreeën 9:15-28
 • Dinsdag 22 maart, Hebreeën 10:1-10
Tijdstip: van 13.30 - 14.30 uur

 
Uitnodiging wijkavond: alle kinderen en jongeren ervaren Gods liefde Uitnodiging wijkavond: alle kinderen en jongeren ervaren Gods liefde

Jullie hebben er vast al wel over gehoord: vanuit alle wijkkerken van de PKN in Emmen is een werkgroep samengesteld die onderzoekt wat er gedaan kan worden om kinderen en jongeren te bereiken. Want ook al gaan jongeren vaak niet naar de kerk, ze hebben wel vragen over zingeving, over wie ze zijn, in wat voor wereld ze willen leven etc. En in de vragen en in wie ze zijn willen we hen nabij zijn.

In september 2014 was er al een oriënterende bijeenkomst. Afgelopen najaar 2015 is er een training geweest met een groot aantal mensen vanuit heel Emmen die iets met jeugdwerk hebben.

Hieruit is een soort beleidsplan ontstaan: de Golden Circle voor het jeugd- en jongerenwerk van de PGEmmen. Alles onder leiding van JOP, de jeugdorganisatie van de protestantse kerk.

De komende weken willen we graag per wijk uitleggen wat e.e.a. inhoudt/ betekent, en hoe we samen verder kunnen gaan. Met bijeenkomsten die verzorgd zullen worden door Gert Schouten, Medewerker JOP Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Samen met de jongeren, de jeugdwerkers, de ouders, de kerkenraad en allen die de kerk en jongeren een warm hart toedragen. Met jullie allemaal dus!

Vindt u het ook belangrijk dat kinderen en jongeren ervaren dat ze geliefd zijn door God? En dat we als protestantse kerk van Emmen geen tijd meer mogen verspillen?
Kom dan naar de bijeenkomst in de Kapel op 16 februari om 20.00 uur in de consistorie en hoor, denk en praat mee! Jullie kunnen niet gemist worden!

Tot dan!

 
Nationale Schoonmaakdag 19 maart 2016

Nationale Schoonmaakdag 19 maart 2016

Het is inmiddels de vierde keer dat de Kapel weer meedoet aan de Nationale Schoonmaakdag. Op zaterdag 19 maart 2016 zullen we in kleine ploegjes vanuit de Kapel Emmen intrekken om zwerfvuil op te ruimen.

De ruimte in en om de kerken ligt er over het algemeen altijd heel verzorgd bij.  Dat heeft te maken met een houding van dankbaarheid voor wat we hebben, en een ons verantwoordelijk weten voor wat ons geschonken is, ook in de materiële zaken van de kerk. Die zorg en aandacht komen dus voort uit geloofswaarden: God als goede gever van de aarde en het leven, en de mens als rentmeester daarvan.

Vanaf kwart voor tien is er koffie en limonade in het Jeugdgebouw van de Kapel. Om een uur of tien gaan we aan de gang. Tegen een uur of twaalf is het de bedoeling weer terug te zijn voor een kop soep met een broodje.
Opgave via 

 

 
Cursus Zevenmaal feest

Cursus Zevenmaal feest


Cursus met de titel “Zevenmaal Feest”. Dit gaat over de betekenis van Joodse bijbelse feesten voor het christelijk beleven.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1. Feestvieren
2. Het Pascha
3. Het feest van de ongezuurde broden
4. Het feest van de eerstelingen
5. Pinksteren als oogstfeest
6. Pinksteren als feest van de wetgeving
7. Het feest van de bazuinen
8. De Grote Verzoendag
9. Het Loofhuttenfeest

De cursus is op de dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Voor data zie de agenda op deze website.
 
Voor informatie:
Pastor Lodewijk Broekman
tel. 06 30031716
e mail:

 
Tentoonstelling breien voor Dorcas Tentoonstelling breien voor Dorcas

Op initiatief van Marietje Ham is een groep mensen bezig met breien, haken en naaien voor Dorcas. Het gaat om dekentjes, sjaals, mutsjes, truien en nog veel meer. Wij breien thuis.

Donderdag  31 maart  is er weer net als vorig jaar de tentoonstelling. Het is van 10:00 – 12:00 uur  en valt ook weer samen met de Koffieochtend. Iedereen is van harte welkom, ook mensen die geen lid zijn van de Centrum-Kapel gemeente. Kom kijken, doe ervaring op van alle breisters, haaksters en naaisters, en misschien haakt u ook wel aan bij onze groep. Hierbij alle mensen die al mee breien, haken, naaien ook uitgenodigd voor deze ochtend in het Jeugdgebouw Kapel.
Tot ziens, Marietje Ham-Poolman 628861.

 

 
Jong belegen Jong belegen

Een groep veertigers en vijftigers uit de gemeente komt een aantal avonden per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over geloven, te delen wat mensen aan inspiratie gevonden hebben met een moment van verstilling en gebed. Veertigers en vijftigers, nog jong maar al enigszins gerijpt; jong belegen dus. Wie zich ook jong belegen voelt en mee wil praten, ontmoeten, delen en verstillen is van harte welkom.

Aanmelden kan bij Tea van den Berg (jeugdouderling) email of ds. Rob Wijnsma email

We komen bij elkaar op:

 • donderdag 31 maart, bij familie Boels, Westenesscherstraat 82 in Emmen
 • dinsdag 24 mei 2016 
Locatie wordt nader bekend gemaakt
Aanvang 19.30 uur

 
Kerkentocht 3 september 2016 Kerkentocht 3 september 2016

De jaarlijkse kerkentocht staat gepland voor zaterdag 3 september 2016 naar de provincie Overijssel.
De volgende kerken staan op het programma:

 • de Grote Clemenskerk in Steenwijk met een Petrus van Oeckelenorgel uit 1860. Ook staat er een prachtige koororgel in de kerk
 • de Grote Hervormde Kerk in Blokzijl met een Bakker/Timmenga orgel uit 1902
 • De Hervormde Boerderijkerk in Paasloo met een Van Damorgel uit 1924
Opgave voor de kerkentocht is al mogelijk bij Reint Elling. Het bovenstaande programma is nog niet volledig.

 
ZWO - Project Tanzania ZWO - Project Tanzania

De ZWO-commissie houdt zich de eerste jaren bezig met het project Tanzania van DORCAS.
 
Alle opbrengsten van de zendingsbussen, wenskaarten, boekverkoop uit de kast van het jeugdgebouw en de giften zijn voor het project. Het zou geweldig zijn als we DORCAS kunnen steunen en Elisabeth, Ester, en Steven naar school kunnen laten gaan.

Informatie over de kinderen kunt u lezen op het publicatiebord in de tussenruimte van Emmen-Centrum Kapel.

Giften hiervoor kunt u storten op rekeningnummer NL 74FLBO225382938 t.n.v. project Tanzania.

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

De diaconie en de rommelmarktcommissie zamelen gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt verkocht op de jaarlijkse rommelmarkt waarvan de opbrengst bestemd is voor Emmen-Centrum Kapel.
De niet verkochte kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.
Uiteraard kunt u uw kleding ook op de 1e zaterdag van de maand af geven bij de inzameling voor de rommelmarkt in de schuur bij de familie Hilbrands in Westenesch.

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken, cd's, lp's en legpuzzels inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om materialen te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

 • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
 • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
 • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
 • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500
Op zaterdag 23 april wordt de boekenmarkt gehouden van 9 tot 14 uur.

 
Inzameling spullen rommelmarkt

Inzameling spullen rommelmarkt

Iedere eerste zaterdag van de maand, de eerstvolgende is zaterdag 5 maart 2016, zamelen we spullen in voor de te houden rommelmarkt. U kunt uw spulletjes brengen achter in de schuur bij de familie Hilbrands aan de Westenesscherstraat 83 in Emmen tussen 10.00 – 12.00 uur.

We houden ons aanbevolen voor vele bruikbare spulletjes. Geen meubels, matrassen en bedden, omdat hier geen vraag naar is.

Contactpersoon voor de Rommelmarktcommissie is Margriet Boels, telefoon 610790. Voor inlichtingen kunt u bij haar terecht.
 

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Bidden met anderen. Dit kan tijdens een kerkdienst met vele mensen, maar ook tijdens speciale bidstonden of in nog kleinere groepjes. Wij bidden vol verwachting. Bidden voor de gemeente voor bemoediging en kracht. Voor de toekomst, voor visie. Bidden voor de wereld.

Wees welkom in het Jeugdgebouw achter de Kapel.

Voor informatie: 
Pastor Broekman  

Voor actuele data zie de agenda op deze website.

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ... Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861.

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.