Pinksterlezen Pinksterlezen

In de aanloop naar Hemelvaart en Pinksteren is er gelegenheid om op vier woensdagmiddagen de brief van Paulus aan de Filipenzen te lezen, een hoofdstuk per keer.
Woensdag 10, 17, 24, 31 mei van 15:00-16:00 uur in de consistorie; de kerk is vanaf 14:45 uur open.

Iedereen is welkom, eenmalig, elke keer of alles wat er tussen zit.

 
Cursus bijbelboek Openbaring Cursus bijbelboek Openbaring

In het boek  Openbaring onthult Jezus Christus de geheimen die God Hem heeft bekendgemaakt. Hij laat zijn dienaren zien wat er binnenkort moet gebeuren. Daarom heeft Hij zijn engel naar zijn dienaar Johannes gestuurd om het hem allemaal te vertellen.

Het programma:

  • 16 mei Grote groep. Vragen over de eindtijd.
Dat komt allemaal aan de orde. Wilt u/jij ook meer weten over de toekomst kom dan gerust langs. 
De cursus begint om 19.30 uur in het Jeugdgebouw, ingang Sterrenkamp.

Informatie:
Pastor Lodewijk Broekman tel. 06 30031716 of

 
Jong belegen Jong belegen

Een groep veertigers en vijftigers uit de gemeente komt een aantal avonden per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over geloven, te delen wat mensen aan inspiratie gevonden hebben met een moment van verstilling en gebed. Veertigers en vijftigers, nog jong maar al enigszins gerijpt; jong belegen dus. Wie zich ook jong belegen voelt en mee wil praten, ontmoeten, delen en verstillen is van harte welkom.

Aanmelden kan bij Tea van den Berg (jeugdouderling) email of ds. Rob Wijnsma email

De eerstvolgende avond staat gepland voor donderdag 18 mei om 19.30 uur bij Jacob en Gretha, Sterrenkamp 9 in Emmen.

 
Commissie Israël Commissie Israël

Er is door een aantal gemeenteleden een officieel verzoek aan de kerkenraad gedaan tot het vormen van een Israëlcommissie.

Graag wil men door middel van een commissie iets organiseren om Israël zoals wij die kennen van uit de bijbel meer onder de aandacht te brengen. Te denken is dan aan 1 of 2 zangavonden met landelijke bekende sprekers over Israël. Maar ook gebeds-momenten waarin de verhouding van Israël en de gemeente van Jezus Christus meer zichtbaar wordt. Er is door de kerkenraad aan dit verzoek voldaan.

Graag wil men nu met de plannen om zo’n Israëlcommissie op te richten doorgaan en is dan ook ieder die mee wil denken uitgenodigd om donderdag
18 mei  om  19.30 uur  te komen in de consistorie van de kerk.

Voor meer info:
Pastor Lodewijk Broekman 0630031716 of email:  

 

 
Cursus gaven van de geest Cursus gaven van de geest

In deze cursus wordt ingegaan op een belangrijk maar vaak verwaarloosd aspect van het christelijk geloof:  het werk van de Heilige Geest.
Elke gelovige ontvangt gaven ten dienste van de gemeente. Welke gaven zijn dat en  hoe kunnen we die ontvangen?
En kan meer aandacht voor de inspiratie van de Geest van God enthousiasme brengen in de kerk? Wij geloven van wel! Wij zijn een werkgroep van het Evangelisch Werkverband in de Protestantse kerk ( PKN).
 
Op 11 mei en 1 juni 2017 wordt ingegaan op deze vragen en  is er ook gelegenheid voor gebed om vervulling met de Geest. 
Plaats: Protestantse Kerk “Ichthus”, Walstraat 21 te Emmen.
Cursusleiding : leden van de werkgroep.
Kosten: collecte voor de onkosten.
Inlichtingen bij ds. Harry Klaassens, tel 0591-521880.
Opgave via het emailadres van de werkgroep:  

 
Expositie jeugdgebouw Expositie jeugdgebouw

In de zaal achter de kerk is weer een nieuwe expositie ingericht.

Deze keer laat mevr. Louwina van der Veen een selectie van haar werk zien. Diverse motieven met verschillende technieken geschilderd, zoals aquarel, pentekening en ook olieverf.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie?
Bel haar op tel. 626060

 

 
ZWO - Project Tanzania ZWO - Project Tanzania

De ZWO-commissie houdt zich de eerste jaren bezig met het project Tanzania van DORCAS.
 
Alle opbrengsten van de zendingsbussen, wenskaarten, boekverkoop uit de kast van het jeugdgebouw en de giften zijn voor het project. Het zou geweldig zijn als we DORCAS kunnen steunen en Elisabeth, Ester, en Steven naar school kunnen laten gaan.

Informatie over de kinderen kunt u lezen op het publicatiebord in de tussenruimte van Emmen-Centrum Kapel.

Giften hiervoor kunt u storten op rekeningnummer NL 74FLBO225382938 t.n.v. project Tanzania.

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

De diaconie zamelt gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken, cd's, lp's en legpuzzels inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om materialen te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • J. van Klinken, Anna Paulownalaan 12, tel. 618030
  • J. Post, Noordbargerstraat 24, tel. 612570
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500
De boekenmarkt staat gepland voor zaterdag 29 april 2017

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? Het is de Here Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:19-20). Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.
Tweewekelijks komen er mensen bij iemand thuis bij elkaar om te bidden voor de gemeente.

Voor informatie: 
Pastor Broekman  
Telefoon 06 30031716

 

 
Kun je nog zingen, zing dan mee ... Kun je nog zingen, zing dan mee ...

Ook dit jaar gaan we weer gezellig met elkaar zingen. We zingen oude bekende geestelijke liederen en psalmen. Iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Reint Elling, , tel. 612500. Graag tot ziens op onze woensdagavond (zie de agenda) in het jeugdgebouw van 19.30 tot 21.00 uur
 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861 of Antje Nakken tel. 0591 223567

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.