Taizé-gebed Taizé-gebed
Zondagavond 26 januari zal het derde Taizé-gebed van dit seizoen plaatsvinden in de Grote Kerk in het centrum van Emmen. Het gebed is voorbereid door leden van meerdere kerken. Het is tevens de afsluiting van de week van gebed voor de eenheid. Het Taizé-gebed begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. Anders dan anders, geen preek, wel aandacht en stilte. Een viering die je raken zal. Tot de 26e!
 
Ouderlingenberaad Ouderlingenberaad
Maandag 27 januari is er weer ouderlingenberaad om 19:30 uur in de consistorie. Ook de bezoekmedewerkers zijn van harte welkom het eerste deel van de avond bij te wonen.
 
Lezen op de middag Lezen op de middag
Dinsdag 21 januari en 28 januari en 4 februari is er weer lezen op de middag van 15:30 - 16:30 uur in de consistorie. Een eenvoudige vorm; we beginnen, lezen, zijn even stil en wisselen dan onze vragen en vreugdes over de tekst uit. Deze keer lezen we een paar gedeelten uit het evangelie van Lucas, over het onderwijs van Jezus. We lezen verder waar we gebleven waren, Lucas 6:27-49 met. Van harte welkom.
 
Woensdagavondgebed Woensdagavondgebed
Woensdag 29 januari is er weer een woensdagavondgebed van 19:30-maximaal 20:30 uur. Een ‘stille’ liturgie, in de zin dat er geen overweging in zit, maar waarin een Bijbelgedeelten in kleine stukjes door middel van liederen, gedichten, korte teksten, berichten uit de actualiteit langzaam beluisterd wordt. Deze keer naar aanleiding van de Bergrede, de brede en smalle weg. Iedereen van harte welkom.
 
Gemeenteavond toekomst Kapel Gemeenteavond toekomst Kapel
Aan de Wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente Emmen is door de Algemene Kerkenraad gevraagd vóór 1 juli aan te geven hoe wij denken in een situatie van krimp de komende tien jaar gemeente te kunnen zijn in onze wijk. De voorstellen moeten zowel organisatorisch als ook financieel onderbouwd zijn tot in elk geval 2025. De kerkenraad heeft zich daarover gebogen en wil de gedachtelijn die is ontstaan graag met de gemeente bepraten in een speciale gemeentevergadering. Deze gemeentevergadering is gepland op woensdag 5 februari aanvang 19.30 uur. Als informatie vooraf wordt er bij de uitgang na de kerkdienst op zondag 26 januari en zondag 2 februari een korte notitie uitgedeeld. Gezien het belang van deze gedachtewisseling nodigt de kerkenraad u allen van harte uit voor deze vergadering.
 
Seminar over Israël Seminar over Israël
Dit voorjaar organiseert de Israël commissie van de Kapel seminars waar ds. Henk Poot drie keer komt spreken over ‘Het geheim van Israël. Het gaat daarbij om: dinsdag 11 februari over de roeping van Israël (1) - Israël productentafel aanwezig; dinsdag 10 maart over Jezus en Israël (2); dinsdag 14 april over de kerk en Israël (3). De avonden beginnen om 19:30 uur in de grote zaal. Info: pastor Lodewijk Broekman tel. 06 30031716 of .
 
Cursus boek Openbaring Cursus boek Openbaring
De afgelopen jaren is er een uitgebreide cursus over het bijbelboek ‘Openbaringen’ geweest. De openbaring van Jezus Christus, gegeven aan Johannes is één machtige openbaring over Israël en de gemeente, door God gegeven aan Zijn Zoon Jezus Christus.
De cursus over het boek Openbaring gaat verder in de vorm van zes themabijeenkomsten;

Dinsdag 24 september om 19.30 is er in de grote zaal: “uitleg nieuwe seizoen boek Openbaring” Israël productentafel aanwezig.

Dinsdag 15 oktober: “Hoe kan ik het boek Openbaring begrijpen”
Dinsdag 12 november: “Hoe kan ik mij voorbereiden op de eindtijd.”
Dinsdag 10 december:“Eindtijd en Israël”.
Dinsdag 14 januari: “Wat betekent hoofdstuk 12 in Openbaring.”
Dinsdag 25 februari“Wat was de oorspronkelijke 1e kerk”
Dinsdag 24 maart: “Wat is de grote verdrukking en kunnen we ons voorbereiden op Jezus wederkomst”
Elke keer ’s morgens om 10:00 en ’s avonds om 19:30 uur in de consistorie.
Info: pastor Lodewijk Broekman tel. 06 30031716 of .

 
Breien voor Dorcas Breien voor Dorcas
Nog steeds wordt er gebreid voor Dorcas. Ook haak- en naaiwerk is zeer welkom. Zoals truien, vestjes, sokken en dekentjes. Lakentjes en sloopjes willen we eveneens graag hebben. Wie doet er nog meer mee?! Natuurlijk kunnen we allerlei materialen daarvoor gebruiken. Wie heeft er nog breigaren of dekbedhoezen. Van de dekbedhoezen kunnen weer kleine lakentjes gemaakt worden. Al dit materiaal wordt graag in ontvangst genomen op maandagavond tussen 18.30 en 21.00 uur en op woensdagmorgen tussen 08.00 en 10.00 uur bij de Kapel. Vragen? Bel Marietje Ham, tel. 628861 in Angelslo of Gea Wanders, tel. 629975 in Emmerhout.
 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding
De diaconie zamelt gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.
 
Boekenmarkt

Boekenmarkt
Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de boeken te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:
  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500
 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes
Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.
 
Gebedsgroep Gebedsgroep
Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? Het is de Here Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:19-20). Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.
Tweewekelijks komen er mensen bij iemand thuis bij elkaar om te bidden voor de gemeente.
Voor informatie: 
Pastor Broekman  
Telefoon 06 30031716

 
 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas
Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861 of Antje Nakken tel. 0591 223567
 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.