Cursus boek Openbaring Cursus boek Openbaring
Na de infoavond op 24 september hebben zich 40 leden opgegeven voor de cursus. We gaan van start a.s.dinsdag 15 oktober met themas hoe we het boek Openbaring begrijpelijk kunnen lezen en of we de toekomst kunnen weten. De cursus is ’s morgens om 10.00 en ’s avonds om 19.30 uur in de consistorie. Inleg € 2,50. Info: pastor Lodewijk Broekman tel. 06 30031716 of
 
Groothuisbezoeken startzondag Groothuisbezoeken startzondag
Naar aanleiding van het thema van de startzondag ‘een goed verhaal’ vinden ook dit jaar ook in de herfst groothuisbezoeken plaats. De groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar in kleinere groepen te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek. Van 19:30-21:30 uur. ‘Een goed verhaal’ doelt op de Bijbel. Als uitgangspunt geldt een citaat van kerkleraar Origines (2e eeuw) dat ook in de dienst van de Startzondag, 22 september, een rol speelt: ‘Het heilige Boek is het ene, geïntegreerde en harmonieuze instrument van God, dat met verschillende melodieën, de ene stem van heil laat klinken, voor degenen die het willen ontvangen. ’De Bijbel is een boek vol verhalen dat ook één verhaal vertelt. Daarover willen we van elkaar horen. ‘Het is de harp die het werk van elke ontstemmende geest weerstaat en teniet doet, zoals toen David de gekwelde Saul kalmeerde.’ Welk Bijbelverhaal is voor jou een ‘goed verhaal’? En tenslotte willen we samen een verhaal uit de bijbel lezen, namelijk I Samuël 16:14-23. Iedereen graag een eigen bijbel meenemen!
Dinsdag 15 oktober: Bargeres, Noordbarge en Bargermeer;
adres: fam. Rolfes, Winkelakkers 3, tel. 561861.
Donderdag 24 oktober: Emmermeer, Emmerhout, Angelslo en buitengebieden; in de consistorie.
Als u liever deelneemt aan een middagbijeenkomst dan kan dit op woensdag 16 oktober van 14:00-16:00 uur in het Jeugdgebouw.
 
Bijbelgroep Bijbelgroep
Maandag 21 oktober komt de bijbelgroep weer bijeen, van 19:30-21:30 uur in de consistorie. We lezen uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 10. Van harte welkom.
 
Israël zangavond Israël zangavond
Israël zangavond op dinsdagavond 22 oktober. Aanvang 19.30 uur
Deze Israël zangavond is onder leiding van Reint Elling. Er is een optreden van de gospelgroep “de Ranken” en de Israël productentafel is aanwezig. Het is in de grote zaal van hetkerkgebouw. Vrij entree. De collecte is bestemd voor Magen David Adom, deze organisatie verleent medische noodhulp in Israël. Lodewijk zal nog iets vertellen over deze organisatie.
Info: pastor Lodewijk Broekman tel. 06 30031716 of lobroekman@filternet.nl
 
Lezen op de middag Lezen op de middag
Dinsdag 8 oktober en 22 oktober is er weer Bijbellezen op de middag. Een eenvoudige vorm van lezen, uitwisselen en weer verder lezen. We lezen uit de psalmen. Van 15:30 -16:30 uur in de consistorie. De kerk is open vanaf 15:15 uur. Van harte welkom.
 
Avonden Israëlcommissie Avonden Israëlcommissie

Dinsdag 22 oktober is  er om 19:30 uur een Israël zangavond grote zaal, onder het motto: “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
Medewerking van gospelgroep “de Ranken”
Israël productentafel aanwezig.

In het voorjaar organiseert de Israëlcommissie een seminar waar Henk Poot drie keer komt spreken over ‘Het geheim van Israël. Het gaat daarbij
- dinsdag 11 februari over de roeping van Israël (1): Israël productentafel aanwezig.
- dinsdag 10 maart over Jezus en Israël (2):
- dinsdag 14 april over de kerk en Israël (3):

De avonden beginnen om 19:30 uur in de grote zaal.Info: pastor Lodewijk Broekman tel. 06 30031716 of .

 
Grote najaarsboekenmarkt Grote najaarsboekenmarkt
Zaterdag 26 oktober houden wij onze najaarsboekenmarkt in het Jeugdgebouw van 08.00 - 14.00 uur. Verkoop van veel boeken, cd’s, dvd's, lp's en legpuzzels. Ook weer de heerlijke rozijnenbollen(gebakken in het Veenmuseum te Barger-compascuum). En verkoop van mooie bloemstukjes en zelfgebakken kniepertjes. Ook zijn er gastdames aanwezig voor het verzorgen van koffie/thee en iets erbij. Vooraf kunt u de rozijnen en kniepertjes bestellen. Er liggen vanaf 15 september bestellijsten bij de uitgang van de Kapel. Hierop mag u de bestellingen noteren en op zaterdag 26 oktober afhalen op de boekenmarkt. Kom gezellig rondkijken. Er is vast wel iets te vinden, ook al is het dan maar voor een lekker bakkie koffie. Het inleveren van boeken, enz. kan iedere woensdagmorgen van 09.30 - 10.30 uur in het Jeugdgebouw (ingang Sterrenkamp). Voor informatie over de boekenmarkt kunt u bellen met Dirk v.d. Berg tel. 621068 of met Reint Elling tel. 612500.
 
Cursus boek Openbaring Cursus boek Openbaring
De afgelopen jaren is er een uitgebreide cursus over het bijbelboek ‘Openbaringen’ geweest. De openbaring van Jezus Christus, gegeven aan Johannes is één machtige openbaring over Israël en de gemeente, door God gegeven aan Zijn Zoon Jezus Christus.
De cursus over het boek Openbaring gaat verder in de vorm van zes themabijeenkomsten;

Dinsdag 24 september om 19.30 is er in de grote zaal: “uitleg nieuwe seizoen boek Openbaring” Israël productentafel aanwezig.

Dinsdag 15 oktober: “Hoe kan ik het boek Openbaring begrijpen”
Dinsdag 12 november: “Hoe kan ik mij voorbereiden op de eindtijd.”
Dinsdag 10 december:“Eindtijd en Israël”.
Dinsdag 14 januari: “Wat betekent hoofdstuk 12 in Openbaring.”
Dinsdag 25 februari:  “Wat was de oorspronkelijke 1e kerk”
Dinsdag 24 maart: “Wat is de grote verdrukking en kunnen we ons voorbereiden op Jezus wederkomst”
Elke keer ’s morgens om 10:00 en ’s avonds om 19:30 uur in de consistorie.
Info: pastor Lodewijk Broekman tel. 06 30031716 of .

 
Breien voor Dorcas Breien voor Dorcas
Nog steeds wordt er gebreid voor Dorcas. Ook haak- en naaiwerk is zeer welkom. Zoals truien, vestjes, sokken en dekentjes. Lakentjes en sloopjes willen we eveneens graag hebben. Wie doet er nog meer mee?! Natuurlijk kunnen we allerlei materialen daarvoor gebruiken. Wie heeft er nog breigaren of dekbedhoezen. Van de dekbedhoezen kunnen weer kleine lakentjes gemaakt worden. Al dit materiaal wordt graag in ontvangst genomen op maandagavond tussen 18.30 en 21.00 uur en op woensdagmorgen tussen 08.00 en 10.00 uur bij de Kapel. Vragen? Bel Marietje Ham, tel. 628861 in Angelslo of Gea Wanders, tel. 629975 in Emmerhout.
 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding
De diaconie zamelt gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.
 
Boekenmarkt

Boekenmarkt
Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de boeken te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:
  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500
 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes
Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.
 
Gebedsgroep Gebedsgroep
Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? Het is de Here Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:19-20). Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.
Tweewekelijks komen er mensen bij iemand thuis bij elkaar om te bidden voor de gemeente.
Voor informatie: 
Pastor Broekman  
Telefoon 06 30031716

 
 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas
Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861 of Antje Nakken tel. 0591 223567
 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.